General conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Enkel en alleen de algemene verkoopsvoorwaarden die volgen zijn van toepassing. Wij gaan ervan uit dat vanaf het ogenblik dat onze klanten een bestelling bij ons plaatsen, zij kennis hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden die wij vooropstellen en dat zij deze tenvolle aanvaarden. Geen enkele uitzondering zal in acht worden genomen indien wij hiervoor voorafgaand geen schriftelijk akkoord hebben gegeven. Het ontbreken van een reactie van Visserie Guerry op een inbreuk op of afwijking van deze verkoopsvoorwaarden mag niet worden aanzien als het aanvaarden van een wijziging van deze verkoopsvoorwaarden.
 2. Voor elke bestelling maken wij een orderbevestiging. Geen enkele bestelling zal worden aanzien als aanvaard bij gebrek aan dit document. Het terugzenden van een ontvangstbevestiging van de klant heeft geen enkele waarde van aanvaarding. 
 3. Onze levertijden worden opgegeven als richtlijn. Ze leiden ons in geen geval tot een vaste verbintenis van onzentwege. Een laattijdige levering kan in geen geval een reden zijn van schadevergoeding. Kunnen worden aanzien als overmacht, indien ze optreden na het afsluiten van het contract en er de uitvoering van belemmeren: arbeidsconflicten en alle andere redenen zoals brand, mobilisatie, vordering, verbod tot transfert van deviezen, gebrek aan transport, algemeen tekort aan bevoorrading, energiebesparingsmaatregelen, enz. Dit indien deze omstandigheden buiten de wil van beide partijen zijn. 
 4. Onze prijzen zijn berekend « af-fabriek » (behalve speciale vermelding op contract), vast en niet herzienbaar voor zover de offerte niet ouder is dan 3 weken en de opgegeven termijn de 12 weken niet overschrijdt. In geval van grondstoffen onderhevig aan prijsschommelingen zoals inox, koper, aluminium, ... kunnen bij levering aanleiding geven tot prijsaanpassingen volgens de marktprijzen van de dag. 
 5. Wij kennen ons het recht toe deelleveringen uit te voeren en voor technische redenen de gevraagde hoeveelheid te benaderen met een afwijking van 10% minder of meer. De verpakkingen worden niet teruggenomen met uitzondering van de in bewaring gegeven euro-paletten.
 6. Behalve verborgen gebreken zal er geen enkele klacht worden aanvaard indien ze bij de verkoper niet ingediend wordt binnen de acht dagen na levering van de goederen. De koper heeft het recht verborgen gebreken in te roepen tot 4 maanden te rekenen vanaf de levering van de goederen, mits hij de verkoper van deze heeft ingelicht binnen de acht dagen na de vaststelling. Dit enkel en alleen indien de verborgen gebreken niet te wijten zijn aan een geval van overmacht of van een foutieve behandeling van de koper of van een derde. Voor een schade, die zou worden geleden omwilie van de geleverde goederen, zal de verantwoordelijkheid van de verkoper zich beperken tot het eenvoudig vervangen van de erkende defecte stukken of tot de faktuurwaarde van de afgekeurde goederen. Er zal geen andere vorm van vergoeding kunnen worden geëist welke ook de reden hiervoor mag zijn. Geen enkele terugzending wordt aanvaard zonder voorafgaand akkoord. Het indienen van een klacht verleent de klant geen uitstel van betaling. 
 7. De gereedschappen zijn onze eigendom. In geval van specifieke werktuigen kan er een tussenkomst van de klant worden geëist. Deze tussenkomst wordt aanzien als deelname voor de vervaardiging van de gereedschappen, hun onderhoud en hun exclusief gebruik. In geen geval zal de klant de gereedschappen kunnen opeisen als zijnde zijn eigendom. 
 8. Bij elke bestelling die de koper laat ontwerpen volgens plan, stelt hij de verkoper vrij van alle verantwoordelijkheid in geval van namaak of schenden van rechten van derden. De koper alleen zal hiervan de gevolgen dragen. 
 9. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen netto contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is een interest van 12% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling. Indien de vertraging oploopt tot 60 dagen, zal de schuldvordering, na een ingebrekestelling zonder gevolg gedurende acht dagen, worden verhoogd met een bijkomende forfaitaire vergoeding van 12% met een minimum van 250 €. 
 10. In geval van niet-betaling op de vervaldag, kunnen de goederen met volle recht worden opgeëist 8 dagen na de verzending van een aangetekende aanmaning tot betaling. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de faktuur. De koper draagt vanaf de levering alle risico’s van gebrek of verlies.
 11. Het contract voldoet aan de wettelijke voorschriften die worden vooropgesteld door de Belgische wet en zal strikt worden nageleefd, behalve indien tussen beide partijen een andere afspraak werd gemaakt. In geval van tegenspraak zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd in de Nederlandse taal.